Mycophenolate mofetil Sandoz (MMF Sandoz) uppvisar bioekvivalens mot Cellcept enligt de kritierar som är fastställda av läkemedelsmyndigheterna. Trots att MMF Sandoz är ett godkänt generiskt alternativ till Cellcept sker inget automatiskt byte till MMF Sandoz på apotek. Det beror på att Läkemedelsverket har klassificerat mykofenolatmofetil som en ej utbytbar substans vilket förhindrar det automatiska utbytet på apotek. Det finns dock inget som hindrar att förskrivaren initierar ett kontrollerat byte vid exempelvis receptförnyelse eller förskriver MMF Sandoz vid nyförskrivning.  

 

Frigör resurser för din klinik

MMF Sandoz kan minska konstnaden med cirka 30-50% jämfört med CellCept1

För mer information om MMF Sandoz, kontakta oss eller läs mer på Fass.se.

 

Referenser:
  1. Tlv.se, okt 2020

Mycophenolate mofetil Sandoz® (mykofenolatmofetil) ATC-kod L04AA06. Immunosuppressiva medel. Förpackningar: Tablett 500 mg, 50 st. Kapsel 250 mg 100 st. (Rx;F). Indikationer: Mycophenolate mofetil Sandoz är indicerat för profylax mot akut transplantatavstötning efter njur-, hjärt- eller levertransplantation i kombination med ciklosporin och kortikosteroider. Kontraindikationer: Mycophenolate mofetil Sandoz ska inte ges till patienter med överkänslighet mot mykofenolatmofetil, mykofenolsyra eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1. Överkänslighetsreaktioner mot Mycophenolate mofetil Sandoz har iakttagits (se avsnitt 4.8). Mycophenolate mofetil Sandoz ska inte ges till fertila kvinnor som inte använder högeffektiva preventivmedel (se avsnitt 4.6). Mycophenolate mofetil Sandoz-behandling
ska inte påbörjas hos fertila kvinnor utan att resultatet från ett graviditetstest uppvisats för att utesluta oavsiktlig användning vid graviditet (se avsnitt 4.6). Mycophenolate mofetil Sandoz ska inte användas vid graviditet förutom om det inte finns någon lämplig alternativ behandling för att förebygga transplantatavstötning (se avsnitt 4.6). Mycophenolate mofetil Sandoz ska inte ges till kvinnor som ammar (se avsnitt 4.6). Preventivmedel: Se produktresumeé avsnitt 4.6, www.fass.se. Dosering och administreringssätt: Behandling med Mycophenolate mofetil Sandoz bör ske under ledning av specialistläkare inom transplantationsmedicin. För aktuella priser samt produktresumé se www.tlv.se. Produktresumé uppdaterad 2020-02-03 för 250 mg och 2020-02-12 för 500 mg. Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Köpenhamn S, Danmark, www.sandoz.se
NR2010275313 (Oktober 2020)
×

Ask Speakers