Pandemin har ställt stora krav på vårdens resurser. För att bidra till att sänka läkemedels­ kostnaderna erbjuder vi nu ett lägre pris på Leuprorelin Sandoz. Genom att förskriva Leuprorelin Sandoz väljer du inte bara en av de mest använda GnRH­analogerna i Sverige**1 – du väljer också en GnRH­analog med fördelaktigt pris2.

För att underlätta för patienter, och i din kliniska vardag, fortsätter vi dessutom att erbjuda patientmaterial, injektionsinstruktioner och personlig service.

Om du är intresserad av att veta mer om hur besparingsmöjligheterna ser ut i just din region och hur mycket ni skulle kunna spara genom att använda Leuprorelin Sandoz i större utsträckning är du välkommen att kontakta oss.  

 

*Jämfört med tidigare listpris för Leuprorelin Sandoz. tlv.se Sept 2021. Gäller från och med 1 oktober 2021.
** Marknadsandel beräknat och jämfört i behandlingsmånader för läkemedel inom ATC­kod L02AE under perioden okt 2020­ - sept 2021. 
 
Referenser:
1. IQVIA Salesdata Okt 2021.
2. tlv.se, Okt 2021.

Leuprorelin Sandoz® 5 mg (Leuprorelin), Rx, F, ATC-kod: L02AE02. Implantat, biologiskt nedbrytbar vit eller lätt gulaktig stav (längd 10 mm) av cylinderform i förfylld spruta. Farmakoterapeutisk grupp: Gonadotropinfrisättande hormonanaloger. Indikation: 1) Palliativ behandling av patienter med avancerad hormonberoende prostatacancer. 2) Behandling av lokalt avancerad, hormonberoende prostatacancer; samtidigt med och efter strålbehandling. 3) Behandling av lokaliserad, hormonberoende prostatacancer hos patienter med måttlig och hög risk i kombination med strålbehandling. Indikationen för behandling bör fastställas och bevakning av långtidbehandlingen bör utföras av läkare erfarna inom tumörbehandling. Dosering: Rekommenderad dos är en (1) engångsdos på 5 mg leuprorelin en gång var tredje månad och ska administreras av sjukvårdspersonal som är förtrogen med injektionsrutinen. Om administreringsdagen i exceptionella fall uppskjuts med högst 4 veckor, bör inte läkemedlets terapeutiska effekt äventyras hos de flesta patienter. Ett implantat injiceras subkutant i främre bukväggen. Före injektion kan ett lokalanestetikum ges. Som kompletterande behandling rekommenderas att administrering av en antiandrogen påbörjas cirka 5 dagar innan behandling med Leuprorelin Sandoz inleds. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, eller mot något LHRH analoger. Bekräftat hormonoberoende karcinom. Kontraindicerat för kvinnor och barn. Varningar och försiktighet: Patienter med hypertoni och diabetes ska övervakas noga, ökad risk för depression, långtidsbehandling kan leda till osteoporos, androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet, lokala allergiska reaktioner. Idiopatisk intrakraniell hypertension har rapporterats hos patienter som fått leuprorelin. Kramper har rapporterats efter godkännandet för försäljning. Behandlingsresultatet ska kontrolleras regelbundet. För fullständig information om varningsföreskrifter, begränsningar samt priser, se.se. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2022-08-18. Innehavare av marknadsföringstillstånd: Sandoz A/S, www.sandoz.se, [email protected]
NR2302109050 Feb 2023
×

Ask Speakers