Subkutant implantat som inte behöver beredas före injektion

Av de GnRH-analoger som används i Sverige idag lanserades den första i slutet på 1980-talet och efterföljdes av fler substanser under 1990-talet1. Idag finns flera olika preparat inom läkemedelsklassen GnRH-analoger. Leuprorelin Sandoz registrerades 2009 och innebar då en ny möjlighet att administrera leuprorelin som ett implantat istället för som injektionslösning. Alla dessa preparat anses vara likvärdiga i effekt enligt både de nationella och de Europeiska riktlinjerna.2,3

Även om effekten anses likvärdig finns det praktiska skillnader GnRH-analogerna emellan såsom om det administreras som subkutan eller intramuskulär injektion, om den behöver beredas före injektion, som exempel. Dessa skillnader kan vara viktiga att ta i beaktande vid val av preparat.4

Subkutant implantat – Inget att blanda, inget att bereda
Leuprorelin Sandoz administreras som ett subkutant implantat och behöver inte beredas innan injektion5. Det innebär att man, till skillnad från injektionslösningar, slipper spendera tid på beredning av injektionen och istället kan ägna patienten fullt fokus. Vidare minskas också risken för att något går fel vid själva beredningen av injektionen då det är färre förberedelsesteg. 

Eftersom implantatet administreras subkutant går det bra att ge till patienter som står på antikoagulantia.4,5

En naturlig vårdkontakt var 3:e månad
Leuprorelin Sandoz administreras var 3:e månad, vilket också är det vanligaste administreringsintervallet för GnRHanaloger i Sverige6. Tack vare kvartalsvisa injektioner får patienten en naturlig vårdkontakt var tredje månad vilket kan vara en trygghet både för patienten och för vårdgivaren vad gäller att eventuella komplikationer upptäcks i tid.

 

Referenser:
1. Registreringsinformation Läkemedelsverket
2. Nationella vårdprogrammet, Prostatacancer, 2020-03-03, version 5.0, avsnitt 12.3.2
3. EAU Guidelines, Prostate cancer, 2020. Avsnitt 6.1.4.1.1.3
4. Janusinfo Expertgruppsutlåtande vaccination och orala antikoagulantia 2019.
5. SPC Leuprorelin Sandoz 
6. IQVIA Säljdata Okt 2021. Marknadsandel beräknat och jämfört i behandlingsmånader för läkemedel inom ATC-kod L02AE under perioden okt 2020 - sept 2021.

Leuprorelin Sandoz® 5 mg (Leuprorelin), Rx, F, ATC-kod: L02AE02. Implantat, biologiskt nedbrytbar vit eller lätt gulaktig stav (längd 10 mm) av cylinderform i förfylld spruta. Farmakoterapeutisk grupp: Gonadotropinfrisättande hormonanaloger. Indikation: 1) Palliativ behandling av patienter med avancerad hormonberoende prostatacancer. 2) Behandling av lokalt avancerad, hormonberoende prostatacancer; samtidigt med och efter strålbehandling. 3) Behandling av lokaliserad, hormonberoende prostatacancer hos patienter med måttlig och hög risk i kombination med strålbehandling. Indikationen för behandling bör fastställas och bevakning av långtidbehandlingen bör utföras av läkare erfarna inom tumörbehandling. Dosering: Rekommenderad dos är en (1) engångsdos på 5 mg leuprorelin en gång var tredje månad och ska administreras av sjukvårdspersonal som är förtrogen med injektionsrutinen. Om administreringsdagen i exceptionella fall uppskjuts med högst 4 veckor, bör inte läkemedlets terapeutiska effekt äventyras hos de flesta patienter. Ett implantat injiceras subkutant i främre bukväggen. Före injektion kan ett lokalanestetikum ges. Som kompletterande behandling rekommenderas att administrering av en antiandrogen påbörjas cirka 5 dagar innan behandling med Leuprorelin Sandoz inleds. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, eller mot något LHRH analoger. Bekräftat hormonoberoende karcinom. Kontraindicerat för kvinnor och barn. Varningar och försiktighet: Patienter med hypertoni och diabetes ska övervakas noga, ökad risk för depression, långtidsbehandling kan leda till osteoporos, androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet, lokala allergiska reaktioner. Idiopatisk intrakraniell hypertension har rapporterats hos patienter som fått leuprorelin. Kramper har rapporterats efter godkännandet för försäljning. Behandlingsresultatet ska kontrolleras regelbundet. För fullständig information om varningsföreskrifter, begränsningar samt priser, se.se. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2022-08-18. Innehavare av marknadsföringstillstånd: Sandoz A/S, www.sandoz.se, [email protected]
NR2302109050 Feb 2023
×

Ask Speakers