Godkänt generikum till Advagraf


Dailiport innehåller takrolimus i depotkapsel och är ett godkänt generikum till Advagraf. Det betyder att Dailiport uppvisar bioekvivalens enligt de kriterier som är fastställda av läkemedelsmyndigheterna.1 Trots att Dailiport är ett godkänt generiskt alternativ till Advagraf sker inget automatiskt byte till Dailiport på apotek. Det beror på att Läkemedelsverket har klassificerat takrolimus som en ej utbytbar substans vilket förhindrar det automatiska utbytet på apotek. Det finns dock inget som hindrar att förskrivaren initierar ett kontrollerat byte vid exempelvis receptförnyelse eller förskriver Dailiport vid nyförskrivning.  
 

Kan erbjuda fler patientfördelar

Dailiport finns i fem olika styrkor2 vilket innebär en ytterligare styrka (2 mg) utöver originalet. 


 

Tack vare att Dailiport finns i 2 mg kan det innebära flera patientfördelar såsom:

  • Reducerat antal kapslar för vissa doser
  • Förenklad dosering med färre olika styrkor beroende på dos

 

Hög leveranssäkerhet

Vi vet vikten av att erbjuda en hög leveranssäkerhet, framförallt på transplantationsläkemedel som inte är utbytbara på apotek. Under de 10 år som Sandoz tillhandahållit Adport (tidigare Takrolimus Sandoz) har den haft 100% leveranssäkerhet. Vi kommer att arbeta på samma strukturella och noggranna sätt med lagerstatus och lagernivåer även för Dailiport.

 

Frigör resurser för din klinik

Dailiport har ett lägre pris jämfört med Advagraf och kan därför hjälpa er att sänka era läkemedelskostnader. Då det inte sker något automatiskt byte på apotek krävs det ett aktivt ställningstagande att förskriva Dailiport. Dailiport har i snitt 37%3 (32%-50%) lägre pris än Advagraf. 

Den procentuella prisreduktionen är beräknad genom att jämföra pris per mg för respektive styrka och förpackning mellan Dailiport och Advagraf. För styrkan 2 mg är prisreduktionen jämförd med kostnad för 1 mg-förpackningen Advagraf.
Genomsnittlig prisreduktion räknas fram genom att summera pris per mg för samtliga styrkor och dividera med antalet styrkor

 

Beroende på hur mycket Advagraf som används i din region kan besparingsmöjligheterna skilja sig. Kontakta oss om du vill veta mer hur besparingspotentialen ser ut i just din region!

Referens:
  1. www.lakemedelsverket.seEtt tryggt byte på apotek 
  2. SPC, Dailiport
  3. tlv.se okt 2020

Dailiport (takrolimus); 0,5 mg; 1 mg; 2 mg; 3 mg; 5 mg. Depotkapslar. Rx, F, ATC-kod: L04AD02 Farmakoterapeutisk grupp: Kalcineurinhämmare Indikationer: 1) Profylax mot transplantatavstötning hos vuxna njur- och levertransplantationspatienter. 2) Behandling av transplantatavstötning som är resistent mot behandling med andra immunsuppressiva läkemedel hos vuxna patienter. Kontraindikationer: Överkänslighet mot takrolimus, andra makrolider eller något hjälpämne. Behandling med takrolimus kräver att noggrann monitorering genomförs av adekvat och erfaren personal. Läkemedlet ska endast förskrivas, och förändringar i immunsuppressiv behandling inledas, av läkare med erfarenhet av behandling med immunsuppressiva medel och av vård av patienter som genomgått transplantation. För fullständig information om varningsföreskrifter, begränsningar samt priser, se www.fass.se. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2019-11-04. Innehavare av marknadsföringstillstånd: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn, Danmark, www.sandoz.com
NR2010275313 (Oktober 2020)
×

Ask Speakers